Kommunalmännen Aron och Hans Karlén

 

Vid ett besök på Töreboda kommuns arkiv bläddrade jag i Ekeskogs kommuns protokollböcker för åren 1902 - 1952. Från 1919 fram till 1952, då kommunen upphörde och gick upp i Moholms ”storkommun”,  har i princip alla protokoll från kommunalstämma, kommunalnämnd, fattigvårdsstyrelse, nykterhetsnämnd , pensionsnämnd  och barnavårdsnämnd skrivits av Aron eller Hans Karlén,. vår farfar och vår far. Det är många hundra handskrivna sidor,  det är budgetuppställningar och inkomst- och utgiftsstater. Skolans och kyrkans protokoll finns i andra böcker och i dessa nämnder var ingen av dem aktiv, dock var Aron Karlén kassör i skolrådet ett par år runt 1915.

Aron Karlén föddes i Böja 1866, hans föräldrar arrenderade ett lantbruk. Som 18-åring tog han värvning vid Västgöta regemente, han fick underofficersutbildning och blev så småningom fanjunkare. I sin hemby Böja märkte han att det saknades ett mejeri, man fick gå till fots med mjölkkrukorna till ett mejeri i Låstad. Aron fick disponera en gammal stuga i Böja,  köpte mejeriutrustning och satte igång med ystning. Han bodde i stugan och gjorde själv sina möbler. Han for till Göteborg och sålde sina ostar och passade då på att köpa in vissa förnödenheter, salt, kryddor m m som han sen sålde i Böja.

1898 flyttade han till Ekeskog, först till Mockeltorp där han öppnade mejeri, där fanns också hans blivande hustru, en av döttrarna i Nolgården, Kristina. De köpte sen ett mindre lantbruk i Ekeskog och dit flyttade han sitt mejeri. Några närliggande små gårdar köptes och han startade en lanthandel. I den inrättades 1911 en poststation, Ekeskogsby och Aron Karlén blev poststationsföreståndare. Han öppnade en lanthandel i Lagerfors som filial till den i Ekeskog. Han blev ledare för flera dikningsföretag, han lät täckdika sin gård och han byggde egen telenfonledning från Moholm till sin affär. Aron Karlén lär ha haft en mycket stor arbetsförmåga och så småningom togs han i anspråk för kommunala uppgifter i kommunen. 1919 blev han vald till ordförande i kommunalstämman, kommunalnämnden, barnavårdsnämnden, fattigvårdsstyrelsen, pensionsnämnden och nykterhetsnämnden. Dessförinnan hade han varit kommunens revisor.

Hans intresse för vägfrågor var stort och han var i motsats till en del bönder i Ekeskog en stor förespråkare för att den allmänna landsvägen skulle dras till Tåtorp, tidigare slutade den i kyrkbyn.

Aron Karlén togs även i anspråk för bouppteckningar  och vid arvskiften och han var nämndeman för Ekeskog, Bellefors och Beateberg.

1928 fick han en ögonsjukdom och blev inlagd på Falköpings lasarett. Han son Hans var efter studentexamen och genomgången  reservofficersutbildning hemma den hösten, han funderade på att ägna sig åt journalistyrket. När fadern blev sjuk stod han plötsligt ensam med ansvaret för både lantbruk, lanthandel,  mejeri och även alla de kommunala uppdragen. Aron Karlén avled i december 1928 och  Hans Karlén kände att han inte hade något val, han måste stanna kvar i Ekeskog och överta faderns verksamheter. I den gamla protokollboken skrev Aron sitt sista protokoll 22 oktober 1928, i  december var det extra kommunalstämma då Hans Karlén valdes till ordförande efter sin far i ovan uppräknade nämnder. Han var 25 år gammal och fick ta yttersta ansvaret i kommunen, i nämnderna satt givetvis representanter för hela kommunen,  alla hemman var representerade alltifrån Sörboda till Gäddenäs och Mockeltorp

Kommunalstämmorna, dit alla hade tillträde, hölls i småskolan eller i kyrkan, men övriga sammanträden hölls oftast i vårt hem och givetvis bjöds alltid på kaffe.  I lanthandeln  ägde skatteuppbörden rum en gång om året. Skattsedlarna skrevs ut för hand på särskilda blanketter.

Hans Karlén var reservofficer och under andra världskriget var han inkallad under långa perioder, någon gång höll vice ordföranden sammanträdena men oftast förlades de till de dagar då han hade permission, sen skrev han protokollen på kvällen, när sammanträdena var slut.

Beredskapsåren 1939-45 blev arbetsamma, inte minst för vår mor som fick ta ansvaret för mycket.

Även Hans Karlén var intresserad av vägfrågor  Han hjälpte till med bildandet av vägsamfälligheten Sörboda-Tåtorp, det blev många skrivelser till länsstyrelse och lantmäteri . Även i brofrågan i Tåtorp var han mycket engagerad och var den som å kommunens vägnar skötte korrespondensen med länsstyrelse och vägverk. När bron i Tåtorp stod klar 1952 bjöd mina föräldrar alla arbetarna m fl på en måltid i sitt hem.

Hans Karlén var även s k verkställande ledamot i Bellefors-Ekeskogs och Beatebergs fattigvårdsförbund, det innebar att han  anställde och avlönade personal m m på ålderdomshemmet Hemgården vid Myckeltorp. Som barn var vi ibland med vår far där när vi cyklade till affären i Lagerfors.

När Ekeskogs kommun uppgick i Moholms kommun var Hans Karlén under några år ledamot i fullmäktige och i kommunalnämnden men han lämnade dem ganska snart, sin kommunala gärning gjorde han i Ekeskog. Däremot blev han styrelseledamot i Mariestads sparbank och revisor i Östra Stöpens allmänning samt ledamot i styrelsen för Tidansortens mejeriförening. Han var kronoombud i Ekeskog, Bellefors-Beatebergs taxeringsnämnd.   Inte att förglömma startade han Ekeskogs idrottsförening på 1940-talet och den hade under några år skidåkning och bordtennis som sina grenar. .

Mejeriet lades ner 1937, poststationen 1967 och  lanthandeln  1968 (huset flyttades 1984 till fornbyn i Skara). Lanthandeln i Lagerfors utarrenderades 1979.

Hans Karlén avled 1983.

Fram till 1960-talet var Ekeskogs kyrkby i allra högsta grad levande, småskolan var i gång, postbilen från Moholm kom varje förmiddag och senare gav sig lantbrevbäraren iväg till Tåtorp.  Folket i byn kom till affären för att handla och hämta sin post. Mjölkskjutsarna gick först med häst till mejeriet i Ekeskog, sen kom mjölkbilen från Tidan  varje morgon och hämtade krukorna vid det stora mjölkbordet vid Flobacken., i alla lagårdar fanns det kor, hästar, grisar och höns.

En svunnen tid som man gärna minns!

Britt Sörman

Sven, Alf, Bengt Karlén

 /Tillbaka/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page was Built with PageBreeze Free HTML Editor